حراج!

فایل برای ارائه دبخش کالیبراسیون از درس مقطع کارشناسی ارشد کنترل می باشد مباحث روز کالیبراسیون مطرح شده است.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.