فرم خام طرح درس روزانه مجازی برای دبیرستان.

این فرم با فرمت ورد بوده و قابل ویرایش توسط معلمین است و بر اساس نظام آموزش و پرورش نوشته شده است.

این فرم قابل تغییر برای تمام رشته ها و پایه ها در دبیرستان اول و دوم است.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.