form bazdid  form bazdid.با استفاده از این فرم، معاون آموزشی می تواند از کلاسهای های مجازی آموزگاران بازدید کرده و آنها را ارزشیابی کند

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.