حراج!

سم (Toxicant (يا زهر به مادهاي اطلاق مي شود كه مصرف و تماس با مقدار جزي از آن باعث مسموميت شده
و حتي گاهي منجر به مرگ مي گردد. سم شناسي (Toxicology (درباره تاثيرات زيان آور عوامل شيميايي و
فيزيكي بر روي سيستمهاي زنده بحث ميكند. يا علم راجع به سموم توليد شده بوسيله گياهان ، جانوران و
باكتريهاي پاتوژن را گفته ميشود. اين كلمه از ريشه يوناني كلمه Lagos و taxicon گرفته شده كه به معناي
مطالعه تاثيرات منفي مواد شيميايي روي ارگانيسمهاي زنده است.
انسان در يك محيط شيميايي زندگي ميكند و بسياري از اين مواد شيميايي را تنفس ميكند، ميخورد و از راه
پوست جذب ميكند. برآوردها حاكي از آنند كه بيش از 60000 ماده شيميايي مورد مصرف عموم بوده و گفته
ميشود در حدود 500 ماده شيميايي جديد در هر سال ، وارد بازار ميگردد. همراه با پيشرفتهاي تكنولوژي آلودگي
نيز توسعه يافته است. صنعتي شدن و ايجاد مراكز شهري بزرگ منجر به آلودگي هوا ، آلودگي آب و خاك شده
است.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.