این مقاله، با بررسی توضیحات سلسله مراتب در تعدادی از تکست بوک های رایج و آنالیز اظهارات آنها در مورد ماهیت داده ها، اطلاعات، دانش و خرد، سلسله مراتب داده – اطلاعات-دانش-خرد (DIKW) را بازبینی می کند. این سلسله مراتب با نام های مختلف «سلسله مراتب دانش»، «سلسله مراتب اطلاعات» و «هرم دانش» بکار برده می شود و در مقالات مربوط به اطلاعات و دانش، یکی از مدل های اساسی، کاملا شناخته شده و «پذیرفته شده» است.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.